જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી
દાહોદ
DEO Dahod | Dahod

શાળાઓની યાદી-દાહોદ તાલુકો

અ. નં. શાળાનું નામ આચાર્યશ્રીનું નામ
1 એમ. એન્ડ. પી. હાઈસ્કુલ, દાહોદ, N.SS શ્રી. ડી. કે. પટેલ
2 એમ. વાય. હાઈસ્કુલ, દાહોદ, N.SS શ્રી. એન. એસ.ભટ્ટ
3 આર. એન્ડ.એલ પંડયા હાઈસ્કુલ, દાહોદ, N.SS શ્રી.ટી. વી. શેઠ
4 નવજીવન ગર્લ્સ હાઈસ્કુલ, દાહોદ શ્રીમતિ.વી. પી. દેસાઈ
5 હિન્દી સેકન્ડરી સ્કુલ, દાહોદ શ્રી. એસ.કે. નાગર
6 સેન્ટ સ્ટીફન્સ હાઈસ્કુલ, દાહોદ, N.SS શ્રી. ફાધર રાપપન
7 મરાઠી સેકન્ડરી સ્કુલ, દાહોદ શ્રી. પી. એમ. રાઠોડ
8 ઠક્કરબાપા વિધાવિહાર મા. શાળા, ભાઠીવાડા શ્રી. એ. જી. નીનામા
9 આદિવાસી મા. શાળા, રાછરડા શ્રી. કે. ડી. પટેલ 
10 માધ્યમિક શાળા, કઠલા શ્રી. વી. ટી. મેડા
11 માધ્યમિક શાળા, બાવકા  
12 આદિવાસી સેકન્ડરી સ્કુલ, નવાગામ શ્રી. બી. કે. પડવાલ
13 એસ. વી. હાડા હાઈસ્કુલ, કતવારા શ્રી. એલ. જે. પટેલ
14 માધ્યમિક શાળા, રેટિયો શ્રી. એલ. સી. ભાટીયા
15 સાર્વજનિક હાઈસ્કુલ, ધામરાડા શ્રી. સી. એસ. શાહ
16 ઓમ શ્રી યોગેશ્વર વિધાલય, જાલત શ્રી. એમ. ડી. ઝાડ
17 પ્રગતિ માધ્યમિક શાળા,ઉચવાણીયા શ્રી. એલ. એચ. પડવાલ
18 વિશ્વકર્મા માધ્યમિક શાળા,  નગરાળા શ્રી. વાય. જે. રાજપુરાવાલા
19 સરસ્વતિ માધ્યમિક શાળા, મવાલીયા શ્રી. એચ. કે. પટેલ
20 જી. પી. ધાનકા માધ્યમિક શાળા, દાહોદ, N.SS શ્રી. એ. એચ. ગાંધી
21 નવજીવન માધ્યમિક શાળા, સીમલીયાખુર્દ શ્રી. એસ. એન. શાહ
22 શ્રી મહાલક્ષ્મી માધ્યમિક શાળા, ચંદવાણા શ્રી. બી. એમ. નાયક
23 શ્રી જ્ઞાન જયોત માધ્યમિક શાળા, ઉકરડી  N.SS શ્રી. કે. ટી. મેડા
24 પોસ્ટ બૈઝિક સ્કુલ, દાહોદ શ્રી. પી. એસ. આચાર્ય
25 ઉ. બુ. કન્યા વિધાલય, દાહોદ શ્રીમતિ.એસ. જે. ડિંડોર
26 આશાપુરી માધ્યમિક શાળા.ટાન્ડા શ્રી. એન.એસ. પરમાર
27 સરદાર પટેલ મા. શાળા, બોરડી સરકારી શ્રી. એમ.જે. વ્યાસ
28 માધ્યમિક શાળા, જેકોટ શ્રી. કે. ડી. માયાવંશી
29 ગાયત્રી માધ્યમિક શાળા, ખરોદા શ્રી.બી. વી. કડીયા
30 પંડિત નહેર ઉ. બુ. આ. શા. લીમડાબરા શ્રી એ. એસ. ગોહિલ
31 નવચતન .આ. મા. શાળા, ભભારી શ્રી બી એન દુબે
32 મહારાજા છત્રછાલ મા. શાળા,રળીયાતી શ્રી. બી. આર. રાવલ
33 રેલ્વે સેકન્ડી સ્કુલ, દાહોદ શ્રીમતિ એસ. એમ. શર્મા
34 આદર્શ નિવાસી શાળા. દાહોદ શ્રી. કે. એચ. પટેલ
35 સરસ્વતિ માધ્યમિક શાળા, મંડાવાવ દાહોદ શ્રી. એચ. એ. પટેલ
36 બુરહાની ઈગ્લીશ મિડીયમ સ્કુલ, દાહોદ શ્રીમતિ એમ.એ. કોડૈરો
37 રેલ્વે સેકન્ડી સ્કુલ, દાહોદ શ્રી. બી. એસ. રામી
38 ઉચ્ચતર ઉ. બુ. આશ્રમશાળા, નગરાળા શ્રી. કે. વાય. સુથાર
39 શ્રી કે. ટી. મેડા માં. શાળા, ભાઠીવાડા શ્રી એ.એમ. પઠાણ
40 શ્રી ગ્રામ વિકાસ વિધાલય, વાંકીયા શ્રી આર. એમ. બીલવાળ
41 રેલ્વે સેકન્ડી સ્કુલ, દાહોદ શ્રી. એફ. બી. ભુરીયા
42 સ્વનિર્ભર માધ્યમિક શાળા, દાહોદ શ્રીમતિ બી. આર. નંદા
43 જવાહર નવોદય વિદ્યાલય, દાહોદ  
44 સંતશ્રી આશારામબાપુ આ . શાળા, ચોસાલા શ્રી. એસ. બી. કિશોરી

 

મુખ્ય પાનું | કામગીરીઓ | વિશેષતાઓ | સ્ટાફની માહિતી | અમારો સંપર્ક |


Education Department | Commissionerate Mid Day Meal & Schools | Commissionerate of Higher Education | Gujarat Institute of Educational Technology | Director of Literacy & Continuing Education | Directorate Of Technical Education | Directorate of Primary Education | National Cadet Corps | Sarva Shiksha Abhiyan | Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board | State Examination Board | Gujarat State Board of School Textbooks | State Board of Technical Examinations Gujarat | Gujarat Council of Educational Research and Training

© www.deodahod.gov.in, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.